Ubytovací poriadok

PREAMBULA:

Ubytovanie klientov sa riadi slovenským právnym poriadkom, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaním klient prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ.

I. Podmienky a spôsob ubytovania

 1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásilo. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz alebo platný cestovný pas, prípadné iný platný doklad totožnosti. Ubytovať možno aj občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste ubytovacieho zariadenia.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené hosťovi pri príchode zamestnancom ubytovacieho zariadenia, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 hod.
 4. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 10:00 hod., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kartu od izby na recepcii a poverenému zamestnancovi ubytovacieho zariadenia oznámi odhlásenie sa z ubytovania. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby (nábytok, spotrebiče, zabudnuté veci).
 5. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej izbe ubytovacieho zariadenia, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov ubytovacieho zariadenia nie je možné.
 6. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 7. V ubytovacom zariadení nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa vykonávať zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie. Akékoľvek závady na izbe je potrebné hlásiť v deň príchodu. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 8. Ubytovacie zariadenie poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu v akom boli vzájomne dohodnuté a v rozsahu v akom to určuje príslušný platný právny predpis. Hosť je povinný uhradiť platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom ubytovacieho zariadenia najneskôr v deň skončenia pobytu. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 9. Hosť je povinný prispôsobiť pobyt v ubytovacom zariadení s prihliadnutím na svoj zdravotný stav a svoje fyzické a psychické schopnosti.

II. Platba za poskytnuté ubytovanie a storno poplatky

 1. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom ubytovacieho zariadenia, najneskôr však v deň ukončenia pobytu na základe predloženia účtu, resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta.
 2. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.

III. Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa

 1. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených hosťom do ubytovacieho zariadenia.
 2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovacie zariadenie nezodpovedá.
 3. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom bezpečnostné trezory na izbe, do ktorých odporúča uložiť cennosti. Za predmety uložené v izbovom bezpečnostnom trezore ubytovacie zariadenie nezodpovedá. Použitie trezoru v izbe nie je možné považovať za prevzatie vecí ubytovateľom do úschovy.
 4. V prípade spôsobenej škody hosťom ubytovacieho zariadenia na majetku ubytovacieho zariadenia je hosť povinný uhradiť náhradu spôsobenej škody najneskôr v deň skončenia pobytu alebo na základe faktúry vystavenej do 14 dní odo dňa skončenia ubytovania hosťa, splatnej v lehote 10 dní odo dňa jej doručenia hosťovi za predpokladu, že ubytovacie zariadenie rozhodne o takomto spôsobe úhrady náhrady škody.
 5. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 6. Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ubytovacie zariadenie odporúča, aby hosť aj počas pobytu v izbe mal uzamknuté vchodové dvere. Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do izby a v prípade pochybnosti bezodkladne kontaktuje recepciu. Pred odchodom z izby hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.
 7. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené hosťovi mimo areálu ubytovacieho zariadenia.

IV. Stravovanie a predaj alkoholických nápojov

 1. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je povolená konzumácia alkoholu osobám starším ako 18 rokov.
 2. Personál ubytovacieho zariadenia je oprávnený odoprieť predaj alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.
 3. Raňajky sa podávajú v hotelovej reštaurácii v čase od 07:00 do 10:00 hod., počas víkendov v čase od 09:00 do 11:00 hod.

V. Všeobecne platné ustanovenia

 1. V izbe, kde je hosť ubytovaný, smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného zamestnanca alebo vedenia ubytovacieho zariadenia v čase od 08:00 do 22:00 hod. Zamestnanec ubytovacieho zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
 2. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení ubytovacieho zariadenia, vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 3. V ubytovacom zariadení a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 4. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti mladšie ako 10 rokov bez dozoru v ubytovacom zariadení.
 5. V ubytovacom zariadení platí zákaz fajčenia na všetkých izbách, chodbách a v reštaurácii. Fajčenie je povolené len v priestoroch na to určených.
 6. Vzniknuté odpadky sú hostia povinní dávať výlučne do určených nádob na vyhradených miestach.
 7. V čase od 22:00 do 07:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. So súhlasom vedúceho ubytovacieho zariadenia sa môžu organizovať v priestoroch ubytovacieho zariadenia spoločensko akcie aj po 22:00 hod, a to v priestoroch na to určených.
 8. Sťažností hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 9. Hosť nesmie v priestoroch ubytovacieho zariadenia nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcim ich okamžité použitie.
 10. Hosť je povinný pri ukončení pobytu a následnom odovzdaní karty od izby nahlásiť pracovníkovi recepcie ubytovacieho zariadenia konzumáciu z minibaru.
 11. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade porušenia má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytovania ubytovacích služieb a od ubytovacej zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Ubytovacie zariadenie má v tomto prípade právo na plnú úhradu ceny ubytovania. Hosť musí následne opustiť ubytovacie zariadenie.

Tento ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013